บทเพลงเพื่อพ่อหลวง


รวมเพลงรำลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ

จำนวน 40 บทเพลง

r9

รวมรวมโดย: นายปกรณ์กฤช กันทะเลิศ

ประวัติใหม่


วิทยากร

  • วิทยากร Info graphic อินโฟกราฟิก
  • วิทยากร DLIT
  • วิทยากร ด้านกราฟิกและเว็บไซต์
  • วิทยากร Adobe Photoshop
  • วิทยากร Adobe illustrator
  • วิทยากร Social Media
  • วิทยากร การสร้างสื่อการเรียนสอน
  • วิทยากร e-book
  • วิทยากร ค่ายคอมพิวเตอร์ (นันทนาการ)

ชื่อ -สกุล นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ

pakornkrits@hotmail.com

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pakornkrit   Kantalert

ชื่อเล่น ชินต๋อย

หมายเลขประจำตัวประชาชน 3570400254xxx

วันเกิด 6 กันยายน 2523

หมู่โลหิต บี (B)      เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย         ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน 816/9 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทรศัพท์ 08-4365-03xx (มือถือ)

อีเมล์ pakornkrits@gmail.com, pakornkrit@phanphit.ac.th

งานอดิเรก เล่นอินเทอร์เน็ต, ฟิตเนส

คติประจำใจ ไม่มีใครได้ทุกสิ่งดังใจหวัง ไม่มีใครผิดหวังทุกครั้งไป

ความสามารถพิเศษ กีฬาว่ายน้ำ

งานออกแบบกราฟิก และพัฒนาเว็บเพ็จ  งานนำเสนอข้อมูล

การสื่อสารภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนเบื้องต้น  เชี่ยวชาญด้าน infographic

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2528 – 2536 ประศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง อ.เทิง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2536 – 2539 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พ.ศ. 2539 – 2542ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

สาขา การบัญชี โรงเรียนพณิชยการเชียงราย (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.77)

พ.ศ. 2542 -2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการเชียงราย (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.87)

พ.ศ. 2544 -2546 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(ผลการเรียนเฉลี่ย 3.26)

พ.ศ. 2548 – 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2546-2547
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
บริษัท ดาต้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2547-2548
Programer Sytem  Support Officer
บริษัท ฟินไลน์ จำกัด (เครือบริษัท โปรลายน์ ประเทศไทย จำกัด) กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2548-2549
ครูปฏิบัติการสอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวช. และ ปวส.)
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

 

http://www.youtube.com/Thepakornkrits

http://twitter.com/pakornkrits

pakornkrit@live.com

pakornkrits@gmail.com

pakornkrit@phanphit.ac.th

http://www.facebook.com/pakornkrits

http://www.flicker.com/photos/pakornkrits

http://www.slideshare.net/pakornkrits

ป้องกัน: คำถาม สอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย 60 ข้อ


บทความนี้มีรหัสผ่านป้องกันอยู่ การจะดูบทความโปรดใส่รหัสผ่านของคุณด้านล่าง

%d bloggers like this: