Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2011

Mini Project 1 – (งานกลุ่ม) 20 คะแนน


งานกลุ่มการสร้างเว็บเพจ และการใส่วีดีโอจาก Youtube การทำปก

กล่อง DVD Mini-Project 1 [Download]<====

การแก้ปัญหาอ่านภาษาไทยไม่ได้ นักเรียนอย่าลืมทุกไฟล์ ทุก Folder ห้ามเป็นภาษาไทย ยกเว้นภาษาอังกฤษ และตัวเลข เท่านั้น และอย่าลืมตั้งค่า Page properties ทุกไฟล์ทุกหน้าเป็น UTF-8 ทุกครั้ง มิฉะนั้นจะมีปัญหาไม่แสดงภาษาไทยMini-project-WP

 

%d bloggers like this: