[ผู้สอน]


ชื่อ -สกุล นายปกรณ์กฤช  กันทะเลิศ

pakornkrits@hotmail.com

รูปชินต๋อย

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr.Pakornkrit   Kantalert

ชื่อเล่น ชินต๋อย

หมายเลขประจำตัวประชาชน 3570400254xxx

วันเกิด 6 กันยายน 2523

หมู่โลหิต บี (B)

เชื้อชาติ ไทย

สัญชาติ ไทย

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ปัจจุบัน 816/9 ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย 57120

โทรศัพท์ 08-4365-03xx (มือถือ)

อีเมล์ pakornkrit@live.com

งานอดิเรก เล่นอินเทอร์เน็ต, ฟิตเนส

คติประจำใจ ไม่มีใครได้ทุกสิ่งดังใจหวัง ไม่มีใครผิดหวังทุกครั้งไป

ความสามารถพิเศษ กีฬาว่ายน้ำ

งานออกแบบกราฟิก และพัฒนาเว็บเพ็จ                                             งานนำเสนอข้อมูล

การสื่อสารภาษาอังกฤษ และ ภาษาจีนเบื้องต้น

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2528 – 2536 ประศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำแพร่ป่าบง อ.เทิง จ.เชียงราย

พ.ศ. 2536 – 2539 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม อ.เชียงของ จ.เชียงราย

พ.ศ. 2539 – 2542ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช)

สาขา การบัญชี โรงเรียนพณิชยการเชียงราย (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.77)

พ.ศ. 2542 -2544 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

สาขา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนพณิชยการเชียงราย (ผลการเรียนเฉลี่ย 3.87)

พ.ศ. 2544 -2546 ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

(ผลการเรียนเฉลี่ย 3.26)

พ.ศ. 2548 – 2549 ประกาศนียบัตรบัณฑิต

วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประวัติการทำงาน

พ.ศ. 2546-2547
เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์
บริษัท ดาต้า ไอที ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2547-2548
Programer Sytem  Support Officer
บริษัท ฟินไลน์ จำกัด (เครือบริษัท โปรลายน์ ประเทศไทย จำกัด) กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2548-2549
ครูปฏิบัติการสอน กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ระดับ ปวช. และ ปวส.)
โรงเรียนพณิชยการเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการบริหารการศึกษาเอกชน

พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน
ข้าราชการครู ตำแหน่ง ครู
โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36

http://www.youtube.com/Thepakornkrits

http://twitter.com/pakornkrits (ส่วนตัว)

http://twitter.com/chintoys (ใช้สอน)

pakornkrit@live.com

pakornkrits@gmail.com

http://www.facebook.com/pakornkrits (ส่วนตัว)

http://www.facebook.com/chintoys (ใช้สอน)

http://www.flicker.com/photos/pakornkrits

http://www.slideshare.net/pakornkrits

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: