การออกแบบ+พัฒนาเว็บเพจ


คำอธิบายรายวิชา

ง31221 การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ                        

 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ภาคเรียนที่ 2                                  

เวลา  40  ชั่วโมง  จำนวน  1.0  หน่วยกิต

*****************************************

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับหลักการออกแบบเว็บไซต์ ระบบการทำงานของเว็บเพจ ระบบ Hyper Link  การออกแบบ      เว็บเพจเบื้องต้น การสร้างเว็บเพจด้วยโปรแกรมภาษา HTML โครงสร้างพื้นฐานและรูปแบบของภาษา การจัดตกแต่งข้อความ การจัดการรูปภาพ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงเว็บเพจ การสร้างฟอร์ม การสร้างเฟรม สไตล์ซีต และการเขียนเว็บด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป โปรแกรม Edit Plus , WYSIWYG Web Builder รวมถึง การใช้ Java script เบื้องต้น การทดสอบการทำงานของเว็บเพจ  การ Upload ไฟล์เว็บเพจ  และ CSS Style Sheet

โดยใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมทางด้านคอมพิวเตอร์ การศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง การสืบค้นข้อมูล การวางแผนงาน การฝึกปฏิบัติจริง เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การนำเสนองาน  และการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์โดยตรงของผู้เรียน สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่ได้จากเรียนรู้ เห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในทางที่ถูกต้องของการใช้เทคโนโลยี มีเจตคติที่ต่อการเรียนคอมพิวเตอร์ คุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ที่ดี

 ผลการเรียนรู้

 1. เข้าใจโครงสร้างและไวยกรณ์ของโปรแกรมและภาษา หรือ กระบวนการการใช้เครื่องมือ
  การสร้างเว็บเพจ
 2. สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม
 3. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษาหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับสร้างเว็บเพจ
 4. อธิบายความหมายและโครงสร้างไวยากรณ์ของการเขียนเว็บเพจออกแบบส่วนประกอบของเว็บเพจ
 5. รู้ถึงหลักในการออกแบบเว็บเพจ
 6. เข้าใจโครงสร้างของภาษา html
 7. มีทักษะในการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา html
 8. สามารถใช้โปรแกรม Edit plus ในการสร้างเว็บเพจได้
 9. สามารถใช้โปรแกรม Macromedia Dreamweaver ในการสร้างเว็บเพจได้
 10. สามารถใช้โปรแกรม WYSIWYG Web Builder ในการสร้างเว็บเพจอย่างง่ายได้
 11. สามารถนำ css Style Sheet ประยุกต์ใช้กับการสร้างเว็บเพจได้
 12. สามารถอัพโหลดเว็บเพ็จขึ้นบนอินเทอร์เน็ตได้
 13. นักเรียนมีเว็บไซต์ส่วนตัวอย่างน้อยคนละ 1 เว็บไซต์
 14. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

รวมทั้งหมด  14 ผลการเรียนรู้

 1. กาญจนา ลิยอง

  อยากให้สอนแบบเร็วๆ แต่เนื้อหาที่สอนละเอียด เนื้อหาไม่ซับซ้อน เข้าใจง่าย

 2. สอนแบบง่ายๆ สอนทำเว็บตัวเองให้สวยๆ
  น.ส.รินรดา อุ่นเสาร์ ม.4/5 เลขที่ 18

 3. สอนแบบง่ายๆๆ เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน
  น.ส. อรปรียา บัวธนะ เลขที่ 24 ชั้น ม. 4/5

 4. กฤติยา แสนเหลา เลขที่ 25 ม.4/5

  อย่ากให้ครูสอนแบบสบายๆ และเข้าใจง่าย การบ้านน้อยๆ

 5. น.ส.ศิริวรรณีย์ กุลวิจิตรรัตน์

  สอนแบบง่ายๆ ช้าๆ ไม่มีการบ้านและถ้ามีเวลาเหลือให้เล่นอย่างอื่นได้

 6. นส.ศุภกร คำภู เลขที่32 ม.4/5

  สอนนักเรียนช้าๆไม่รีบและอธิบายให้ละเอียด การบ้านไม่ต้องมีเยอะมาก สอนแบบง่ายๆสบายๆ เวลาเหลือก็ให้นร.เล่นได้ตามสบาย

 7. นางสาวเยาวรา สุวรรรเจริญ เลขที่ 35 ม.4/5

  อยากให้ครูสอนหลักการสร้างเว็บให้น่าสนใจ หลักการออกแบบที่่สามารถใช้ให้ใช้ในชีวิตประจำวันและสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองได้

 8. นางสาว ฐิติรัตน์ กันจินะ ม.4/5 เลขที่39

  อยากให้ครูสอนไปด้วยนักเรียนพร้อมแสดงวิที่ทำเป็นขั้นตอน
  อยากให้สอนเกี่ยวกับการทำเว็บของตัวเอง
  วิทีการทำเว็บเพจต่างๆๆ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: