เทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานวิทย์ฯ 2


วิชาเทคนิคปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 2

 (หลักสูตรห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

ชั้น ม.4 เวลาเรียน 40 ชั่วโมง 1 หน่วยกิต

ดยศึกษา 2 พื้นฐาน ดังนี้
1. กิจกรรมปฏิบัติการพื้นฐานฟิกสิกส์ (ครูวิไลลักษณ์ ใจวงค์) ผู้สอน
2. กิจกรรมปฏิบัติการพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ครูปกรณ์กฤช กันทะเลิศ) ผู้สอน
     2.1 การสือบค้นข้อมูล และการติดต่อสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ต

               – การใช้ Google ขั้นสูง, Google Drive, Google Doc, Google Map, Google Calendar
     2.2 การวัดผลประมวลผลข้อมูล (การเก็บและการประมวลผลข้อมูล)
     2.3 การสร้างชิ้นงาน
     2.3 การใช้โปรแกรมด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
          – Crocodile Physics
          – Crocodile Chemistry
          – Crocodile ICT
          – Crocodile Technology 3D
          – Algebrator
          – SPSS

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: