คลังเก็บบล็อก

เอกสาร การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์


เอกสารใบความรู้แบบฝึกหัด

การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ 1-2

self-publishing-word-cloud

คู่มือการใช้งาน Microsoft Office Publisher 2010

คู่มือการใช้งาน Adobe Indesign CS5

คู่มือการใช้งาน Adobe illustrator CS6 ชุด 1

คู่มือการใช้งาน Adobe illustrator CS6 ชุด 2

การออกแบบสิ่งพิมพ์ต่างๆ

– หน่วยที่ 1 แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
– หน่วยที่ 2 หลักการออกแบบ
– หน่วยที่ 3 ทฤษฎีสี
– หน่วยที่ 4 การใช้ตัวอักษรใรสื่อสิ่งพิมพ์ 
– หน่วยที่ 5 ภาพประกอบทางการพิมพ์
– หน่วยที่ 6 หลักการออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์
– หน่วยที่ 7 การออกแบบและจัดทำหนังสือพิมพ์
– หน่วยที่ 8 การออกแบบและจักทำวารสาร
– หน่วยที่ 9 การออกแบบและจัดทำหนังสือ
– หน่วยที่ 10 การออกแบบและจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์โฆษณา
– หน่วยที่ 11 เทคโนโลยีการผลิตสิ่งพิมพ์ยุคดิจิตอล 

อ้างอิงแหล่ง

ที่มาhttp://www.sttc.ac.th/~computerbc/backup/elearning/grappic%20design/grapicdesign.html#

เอกสารประกอบการสอน

หน่วยที่ 1 – 3 (ม.พะเยา)

ใบงานที่ 1.1 – 3.4

InDesign

%d bloggers like this: