คลังเก็บบล็อก

Photoshop


ถ้าโลกนี้ไม่มีกราฟิก จะเิกิดอะไรขึ้น ?


การสร้างและการจัดการกับภาพกราฟฟิกโดยใช้ คอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันมีการใช้ ภาพกราฟฟิกกับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ในหลาย ๆ ประการ และสิ่งสําคัญที่จะทําให้การประยุกต์ ใช้ งานคอมพิวเตอร์ กราฟฟิก เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

จะต้องมีความเข้าใจกับ


Read the rest of this entry

%d bloggers like this: